top of page

Our Services

Dive Into DCTax Solutions...

ראשית נסייע לך לבדוק את עצמך ...   

> האם דיווחת על כל עסקה של מטבעות וירטואליים ? מתי התגבשה ?

> האם התאמת חישוב מס אופטימלי לפעילותך ?

> האם הערכת את כל חשיפות המס מול שלטונות המס ?  ובאותו עניין, איך תמנע מריביות וקנסות ?

> האם הנך נתקל/ת בקושי בהעברת כספים שמקורם קריפטו לחשבון הבנק ?

> האם קיזזת הפסדי הון שנוצרו לך בעבר, והאם ניצלת הוצאות מותרות ? 

> לחץ לרשימת זירות וארנקים התומכים בייבוא תנועות ונתונים 

                     ומומחי DCTax יסייעו לך להתכונן ולהכין את כל הדרוש לקראת הסדרת פעילותך מול שלטונות המס והבנקים בישראל ו/או מחוץ לישראל. 

כדאי כבר להתחיל לאסוף את כל נתוני התנועות שביצעת במטבעות דיגיטליים.

> ככל שהפרטים על כל עסקה יהיו מדויקים ומפורטים, כך ניתן לתכנן באופן אופטימלי את המס המתחייב בדרך להסדרה מלאה. 

> ככל שהפרטים על כל עסקה יהיו מדויקים ומפורטים, כך נוכל לפעול באופן מיטבי ומהיר מול הבנק כך שיקבל הכסף לחשבון.

> מערכת המחשוב והמומחים של DCTax יסייעו לך לאתר חסרים ותנועות משלימות הנחוצות לא רק לצורך רשויות המס אלא גם להסדרה מול המערכת הבנקאית.

                      ומומחי DTSax יסבירו לך מהם חובותיך, מהם זכויותיך, ויסייעו לך באיסוף כל המסמכים הנדרשים בדרך לפתרון והסדרה יעילים.

לפניך שתי אפשרויות: הגשת דוח באופן עצמאי בסיוע DCTax או ליווי מלא של מומחי DTSax  ?  מה השיקולים ? 

>  לעיתים, במקרים הפשוטים, די בהגשת הדוח השנתי או בתיקונו כדי להסדיר את כל חשיפות המס. אנו נדאג להכין לך את הדוח המלא כשהוא חתום ע"י רואה חשבון, וכן תצהירים מאושרים על ידי עורך דין - הכול בסט שלם מוכן להגשה, ועם ליווי והסבר כיצד להתמודד בנבכי הבירוקרטיה ולהגיע בשלום. 

> במקרים מורכבים נציע ללוות אותך בכל התהליך: בהכנה, בתכנון, בגיבוש האסטרטגיה, בתכנית הפעולה, בבחינת ההקלות וההטבות המגיעות לך בגין פעילויות אחרות על פי חוק, בהגשה לרשויות השונות ולבנקים, בדיונים מול שלטונות המס והבנקים, עד להסדרה מלאה.

> במקרים מורכבים, הגשת דוח בלי ליווי מקצועי ומנוסה, עלולה לגרור חשיפות מיותרות, ונזקים שניתן היה למנוע מראש. כך לדוגמא שאלת היקף הפעילות עלולה להשליך על שיעורי המס כאשר אותה פעילות נושקת בסממניה לפעילות עסקית.    

                     כדי להתייעץ, וכדי שנתאים למידותיך את הפתרון המיטבי, היעיל ביותר, שיענה לכלל חשיפות המס ולשאר הדרישות הרגולטוריות. 

כדאי ליצור קשר מוקדם ככל האפשר ...

> כדאי לעצור את מרוץ הריבית, הקנסות, ובמיוחד את החשיפה הפלילית.

> החובה החוקית היא לדווח ולשלם מקדמה על חשבון המס בתוך 30 יום מיום המכירה/המרה וכד'.  

> במקרים של גילוי וולונטרי מלא, שלטונות המס נוהגים בסלחנות כלפי אי-דיווח חודשי, ובלבד שהדיווח השנתי מלא.

> מעורבות הבנקים בתהליכים בהתאם לחובות החלים עליהם על פי החוק לאיסור הלבנת הון, ביחד עם הכלים הטכנולוגים והאחרים העומדים לרשות שלטונות המס - מעלים את הסיכון להיתפס ללא דיווח.

                    זה הזמן להקדים שיחה עם מומחי DTSax ...

   Digital Currencies Activities
If you deal with the tax authorities
and/or the banking system,

DCTax is
the best choice to get
  the best arrangements
.

bottom of page